تاریخ انتشار :جمعه ۲۳ آذر ۹۷.::. ساعت : ۱:۵۲ ب.ظ
یک دیدگاه

جوابیه جمعی از جوانان منطقه نیمروز در تمجید ها و تاییدات سرپرست فرمانداری نیمروز

images

برادرفرزادظریف میری.

با سلام
میشه ازاقدامات سرپرست فرمانداری نیمروزچندتارانام ببریدلطفاتامردم هم شکرگذارخدمات دولت باشندوهنوزهواسردنشدبرای یک کپسول گازچندروزمنتظرمیبودیم.بیاواقع بین باشیم وخارج ازتخریب توهین صادقانه بامردم باشیم.فرماندارقبلی نیمروزبا اوردن چندطرح مهم مثل تامین اعتباربودجه برای جاده زابل نیمروز.اوردن شرکت لوله اویسا پارسه.احیا وراه اندازی مجددکارخانه ارد.اوردن سرمایه گذارکشورکره جنوبی درمیل نادرو….ازخودبه یادگارگذاشت ودعای خیرمردم پشت سرایشان است همین جاده زابل ادیمی برویدازنزدیک ببینیدزیرسازی اش راباخاک و بدون لایه های شن و…داردکارمیشودنمیخواهیم سریع درست بشودجاده ماکاراصولی وماندگارمیخواهیم .اگرقاطیعت میداشت فرماندارفعلی جلوی اسفالت هایی که مال این جاده ومردم نیمروزبودمیگرفت ونمیگذاشت این اسفالت هادرهیرمنداستفاده میشد.ماسیستانیها برای تخریب خودمان حرف نداریم .بخدااگرحرف مردم رابخواهی هیچ یک ازمردم نیمروزاصلا ازانتصاب فرماندارفعلی رضایت ندارند.باحذف معاونت اقای ثریا نیروی بومی وتوانمند واوردن دومعاون غیربومی وبدون سابقه کارعمرانی درنیمروز بزرگترین ظلم درحق مردم نیمروزاست.ایا میزخدمت سودومنفعتی برای مردم نیمروزداشته وداردلطفابفرماچندموردازاین میزخدمت راکه برای مردم گره گشایی کرده .کاری ندارم به ساختن پارک بوستان ولی یک بچه روستایی برای چنددقیقه بازی بایدخانواده اش اورابه شهرزابل یاادیمی می بردندهرچیزی که هرجاساخته بشودباعث عمران ابادی است .برادرفرزادهمه مردم نیمروزکور کرنیستندمیفهمندشما برای کی کارمیکنیدوچه هدفی رادنبال میکنیدودنبال چه اهدافی هستیدوازاسم مردم وجوانان نیمروز استفاده میکنید.اگرهمین کارها رادرجهت حمایت ازابقای معاونت بسیاربسیارمورداعتمادمردم بومی توانمندبااخلاق که دردفترش به روی عموم بازبودرامیکردیدچندبارحمایت کردیداین قدر موردقبول بودیدولی الان مردم همه میفهمندجریان چی است پس شمارابخدانه دروغ شاخداربنویسیدونه حمایت بیخودبکنید.همین دوانتصاب غیربومی وفاقدسوابق عمرانی واجرایی برای نیمروز.یعنی تودهنی زدن به کل نیمروز نیمروزیان.اگربه غیرشماچندنفردیگرپیدا کردیدما هم درخدمت شما هستم..

 

جمعی ازجوانان وفعالین نیمروز

یک دیدگاه

  1. علی می‌گه:

    سلام خبر جدید عدم استقبال طیف های مردمی از مراسم ۹دی امسال شهرستان نیمروز بخاطر رفتار و عملکرد ضعیف سرپرست فرمانداری

دیدگاه خود را به ما بگویید.