- اصلاحات شرق - http://www.eslahat-sb.ir -

مطالبه گری از حرف تا عمل/خروجی مطالبه گری در این چند سال چه بود

در چند سال اخیر واژه مطالبه گری به فرهنگ وازگان سیاسی و اجتماعی منطقه سیستان ورود پیدا نموده است و راه برون رفت و نجات منطقه را مطالبه گری عنوان داشته اند ولی آیا به راستی مطالبه گری در سیستان جواب داده است؟در ادامه این یادداشت برخی از معضلات حال حاضر مطالبه گری در منطقه سیستان که منتج به عدم پاسخی مساعد تا بدین لحظه گردیده است می پردازیم

هرچند مغرضانه بودن این جریانات امروز برای همه مردم منطقه سیستان عیان گشته است که در صورت انتقاد به مدیران افراطی همسو با خود سریعا جبهه گرفته می شود و یا با تغییر یک مدیر و تعیین مدیر از جریان سیاسی همسو با خود که حتی تغییری در رویه مدیریتی به نفع مردم نداشته اند این مطالبه گران در سکوت و گاها در جایگاه تمجید قرار می گیرند.چرا که این جریانات مطالبه گری منطقه سیستان واژه” مردم” و “مطالبه گری” را بعنوان وسیله جهت رسیدن به اهداف و اغراض سیاسی دنبال می نمایند.

مطالبه گران واقعی باید به دنبال تغییر روش ها و متد ها برای اتفاقی بهتر و به نفع مردم باشند ولی برخی از مطالبه گران سیستان صرفا به دنبال تغییر مدیران هستند

برخی از مطالبه گران سیستان به مانند بازیکنان فوتبال میان ایران و ژاپن عملکردی به جز اعتراض و غرولند بدون داشتن راهکاری واقعی و عملی ندارند

مطالبه گری در سیستان بعد از گذشت چند سال هیچگونه بازخوردی مثبت برای مردم شریف سیستان نداشته چرا که تا به اکنون یا به درستی به مطالبات مردمی نپرداخته اند و یا به دلیل نفوذ افراد مغرض و جهت گیری های سیاسی خروجی مثبتی برای جامعه به همراه نداشته است

و در این راه از هر حربه ای استفاده نموده اند و حتی به حوزه فرهنگ نیز رحمی نداشته اند.

با امید به آمدن روزهای خوب

آریا نوری